telefon
733 333 937

e-mail
kancelaria@reslegal.pl

ResLegal

to kancelaria, która z pewnością pomoże Ci w przygotowaniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z zagranicy. Podpowiadamy, jak wygląda cała procedura składania wniosku i jaki typ wniosku wybrać. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. jako absolwent studiów stacjonarnych w Polsce), jeśli w toku postępowania złoży dokumenty potwierdzające ten fakt, otrzymuje decyzję bez wskazanych warunków zatrudnienia. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku, od 3 miesięcy do 3 lat.

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez cudzoziemca lub jego pełnomocnika wraz z oświadczeniem podpisanym przez pracodawcę – załącznik nr 1 do wniosku (wniosek ten wraz z załącznikiem można pobrać w wersji edytowalnej ze strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego);
  2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (deklaracja pobrana z ZUS lub z platformy elektronicznej ZUS);
  4. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
  5. rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego, o ile cudzoziemiec takowe posiada – nie jest to załącznik obligatoryjny w każdym przypadku
  6. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  7. dokumenty potwierdzające posiadanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi środków finansowych lub źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz potwierdzających prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej (zazwyczaj umowa o pracę, na czas określony, odpowiadający okresowi, na jaki cudzoziemiec stara się o wydanie zezwolenia);
  8. dowód uiszczenia wpłaty – 440 zł; do wskazanej powyżej kwoty należy doliczyć kwotę 50 zł – opłata za wydanie karty – opłata dokonywana jest po uzyskaniu decyzji o wydaniu zezwolenia
  1. czasami niezbędnym załącznikiem, będzie informacja starosty. W ramach świadczonych usług Kancelaria dokona sprawdzenia, kiedy wskazana powyżej informacja będzie konieczna do przedstawienia;
  2. pełnomocnictwo, udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu przez podmiot powierzający cudzoziemcowi w/w funkcję wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł.

Typy zezwoleń

POMOC PROFESJONALNEJ
KANCELARII ResLegal

Jeśli rozważasz zatrudnienie pracowników spoza granic Polski, nie czekaj, skontaktuj się z naszą kancelarią, która zadba o dopełnienie wszelkich formalności.

Już dziś skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych wykwalifikowanych prawników. Jesteśmy specjalistami, którzy zadbają o Twój komfort i prawidłowy przebieg procedury złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę.

Dowiedz się więcej o
KANCELARII ResLegal

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest adw. Piotr Charzewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RESLEGAL Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski” NIP: 8191619794, adres: ul. Grunwaldzka 22/3, 35-068 Rzeszów. Dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytanie w nim zawarte i przesłane do administratora. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

This form was created by ChronoForms

FILIE NASZEJ KANCELARII